Dữ liệu: Gần 32.000 ETH được chuyển sang Coinbase

 theo Thecoindesk, giám sát của WhaleAlert, 31.979 ETH đã được chuyển từ một ví không xác định sang Coinbase, tương đương khoảng 38,2 triệu USD.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr