Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Điện thoại mới của HTC sẽ tính hợp một số tính năng Metaverse

Đội ngũ phát triển HTC đang nghiên cứu tích hợp công cụ VR và mở rộng Web 3.0 trên điện thoại mới.

Comment Subcibe