Dịch vụ tiếp thị qua email MailChimp chặn khách hàng tiền điện tử

Mailchimp đã đóng tài khoản của họ được coi là mục tiêu loại bỏ các nền tảng của các dịch vụ tiền điện tử trong không gian.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr