Cập nhật các dự án ICO trên toàn thế giới

Cập nhật liên tục lịch trình các dự án ICO trên toàn thế giới, Thecoindesk có các đánh giá về uy tín của các dự án ICO, đánh giá tiềm năng dự án và cập nhật real time về các dự án.

Name Start End Country
November 15, 2018
4 Weeks ago
December 14, 2018
in 1 Day
Korea
August 16, 2018
3 Months ago
December 14, 2018
in 1 Day
Belize
November 15, 2018
4 Weeks ago
December 15, 2018
in 2 Days
Estonia
November 15, 2018
4 Weeks ago
December 15, 2018
in 2 Days
Russia
November 15, 2018
4 Weeks ago
December 15, 2018
in 2 Days
Singapore
November 15, 2018
4 Weeks ago
December 15, 2018
in 2 Days
Belize
November 03, 2018
1 Month ago
December 15, 2018
in 2 Days
Switzerland
October 30, 2018
1 Month ago
December 15, 2018
in 2 Days
Switzerland
October 10, 2018
2 Months ago
December 15, 2018
in 2 Days
UK
October 01, 2018
2 Months ago
December 15, 2018
in 2 Days
Estonia
July 01, 2018
5 Months ago
December 15, 2018
in 2 Days
Israel
January 01, 2018
11 Months ago
December 15, 2018
in 2 Days
UK
November 19, 2018
3 Weeks ago
December 16, 2018
in 3 Days
Russia
April 23, 2018
7 Months ago
December 16, 2018
in 3 Days
Japan
December 03, 2018
1 Week ago
December 17, 2018
in 4 Days
British Virgin Islands
September 18, 2018
2 Months ago
December 18, 2018
in 5 Days
Singapore
September 18, 2018
2 Months ago
December 18, 2018
in 5 Days
UK
November 28, 2018
2 Weeks ago
December 19, 2018
in 6 Days
United Arab Emirates
November 20, 2018
3 Weeks ago
December 20, 2018
in 1 Week
Estonia
November 20, 2018
3 Weeks ago
December 20, 2018
in 1 Week
Panama
September 20, 2018
2 Months ago
December 20, 2018
in 1 Week
Switzerland
August 01, 2018
4 Months ago
December 20, 2018
in 1 Week
British Virgin Islands
June 15, 2018
5 Months ago
December 21, 2018
in 1 Week
Norway
December 21, 2017
11 Months ago
December 21, 2018
in 1 Week
Hong Kong
December 01, 2018
1 Week ago
December 22, 2018
in 1 Week
UK
June 26, 2018
5 Months ago
December 23, 2018
in 1 Week
USA
September 24, 2018
2 Months ago
December 24, 2018
in 1 Week
Netherlands
August 06, 2018
4 Months ago
December 24, 2018
in 1 Week
Sweden
November 20, 2018
3 Weeks ago
December 25, 2018
in 1 Week
Hong Kong
October 01, 2018
2 Months ago
December 25, 2018
in 1 Week
UK
September 25, 2018
2 Months ago
December 25, 2018
in 1 Week
Russia
September 15, 2018
2 Months ago
December 25, 2018
in 1 Week
Georgia
July 10, 2018
5 Months ago
December 25, 2018
in 1 Week
Nigeria
October 31, 2018
1 Month ago
December 26, 2018
in 1 Week
Gibraltar
November 01, 2018
1 Month ago
December 27, 2018
in 2 Weeks
United Kingdom
January 28, 2018
10 Months ago
December 28, 2018
in 2 Weeks
Russia
October 20, 2018
1 Month ago
December 29, 2018
in 2 Weeks
Estonia
October 11, 2018
2 Months ago
December 29, 2018
in 2 Weeks
France
August 23, 2018
3 Months ago
December 29, 2018
in 2 Weeks
Republic Of Ireland
November 08, 2018
1 Month ago
December 30, 2018
in 2 Weeks
France
November 05, 2018
1 Month ago
December 30, 2018
in 2 Weeks
Singapore
October 08, 2018
2 Months ago
December 30, 2018
in 2 Weeks
Poland
September 01, 2018
3 Months ago
December 30, 2018
in 2 Weeks
USA
December 01, 2018
1 Week ago
December 31, 2018
in 2 Weeks
United Arab Emirates
September 01, 2018
3 Months ago
December 31, 2018
in 2 Weeks
Gibraltar
July 23, 2018
4 Months ago
December 31, 2018
in 2 Weeks
Cyprus
June 18, 2018
5 Months ago
December 31, 2018
in 2 Weeks
Estonia
June 04, 2018
6 Months ago
December 31, 2018
in 2 Weeks
Switzerland
April 30, 2018
7 Months ago
December 31, 2018
in 2 Weeks
USA
April 01, 2018
8 Months ago
December 31, 2018
in 2 Weeks
UK
View More
Name Start End Country
December 14, 2018
in 11 hours
April 13, 2019
in 4 Months
Switzerland
December 15, 2018
in 1 Day
January 09, 2019
in 3 Weeks
Switzerland
December 15, 2018
in 1 Day
March 28, 2019
in 3 Months
Switzerland
December 18, 2018
in 4 Days
March 18, 2019
in 3 Months
Russia, Georgia, Ukrane
December 20, 2018
in 6 Days
January 31, 2019
in 1 Month
Poland, Malta
December 22, 2018
in 1 Week
N/A
Cyprus
December 24, 2018
in 1 Week
January 23, 2019
in 1 Month
Singapore
December 25, 2018
in 1 Week
N/A
Cyprus
January 01, 2019
in 2 Weeks
January 14, 2019
in 1 Month
Singapore
January 01, 2019
in 2 Weeks
January 31, 2019
in 1 Month
Estonia
January 01, 2019
in 2 Weeks
February 01, 2019
in 1 Month
UK
January 01, 2019
in 2 Weeks
February 15, 2019
in 2 Months
Romania
January 01, 2019
in 2 Weeks
May 31, 2019
in 5 Months
UK
January 04, 2019
in 3 Weeks
February 01, 2019
in 1 Month
Estonia
January 07, 2019
in 3 Weeks
January 21, 2019
in 1 Month
Seychelles
January 08, 2019
in 3 Weeks
January 31, 2019
in 1 Month
Singapore
January 10, 2019
in 3 Weeks
February 10, 2019
in 1 Month
UK
January 14, 2019
in 1 Month
February 28, 2019
in 2 Months
Singapore
January 15, 2019
in 1 Month
February 14, 2019
in 2 Months
Switzerland
January 21, 2019
in 1 Month
February 24, 2019
in 2 Months
Estonia
February 05, 2019
in 1 Month
March 20, 2019
in 3 Months
Estonia
March 04, 2019
in 2 Months
March 30, 2019
in 3 Months
UK
May 07, 2020
in 1 year
June 18, 2020
in 1 year
Ireland
N/A
N/A
UK
N/A
N/A
Netherlands
N/A
N/A
Georgia
N/A
N/A
Bulgaria
N/A
N/A
USA
N/A
N/A
Estonia
N/A
N/A
Israel
N/A
N/A
Switzerland
N/A
N/A
Belize
N/A
N/A
Austria
N/A
N/A
Saint Kitts And Nevis
N/A
N/A
Malta
N/A
N/A
Estonia
N/A
N/A
USA
N/A
N/A
Georgia
N/A
N/A
Singapore
N/A
N/A
Hong Kong
N/A
N/A
Gibraltar
N/A
N/A
Estonia
N/A
N/A
Estonia
N/A
N/A
Malta
N/A
N/A
UK
N/A
N/A
British Virgin Islands
N/A
N/A
Hong Kong
N/A
N/A
Netherlands
N/A
N/A
Russia
N/A
N/A
Malta
View More
Name Start End Country
November 11, 2018
1 Month ago
December 12, 2018
20 hours ago
Estonia
November 01, 2018
1 Month ago
December 12, 2018
20 hours ago
Singapore
November 10, 2018
1 Month ago
December 10, 2018
2 Days ago
Hong Kong
July 13, 2018
5 Months ago
December 10, 2018
2 Days ago
Nigeria
November 03, 2018
1 Month ago
December 09, 2018
3 Days ago
Malta
July 25, 2018
4 Months ago
December 09, 2018
3 Days ago
Malta
November 12, 2018
1 Month ago
December 07, 2018
5 Days ago
Singapore
November 22, 2018
3 Weeks ago
December 06, 2018
6 Days ago
Cayman Islands
November 05, 2018
1 Month ago
December 05, 2018
1 Week ago
Australia
November 12, 2018
1 Month ago
December 02, 2018
1 Week ago
Lithuania
August 04, 2018
4 Months ago
December 02, 2018
1 Week ago
Estonia
September 01, 2018
3 Months ago
December 02, 2018
1 Week ago
Singapore
August 07, 2018
4 Months ago
December 01, 2018
1 Week ago
Costa Rica
November 01, 2018
1 Month ago
December 01, 2018
1 Week ago
Paraguay
November 19, 2018
3 Weeks ago
December 01, 2018
1 Week ago
Estonia
September 15, 2018
2 Months ago
December 01, 2018
1 Week ago
N/A
September 01, 2018
3 Months ago
December 01, 2018
1 Week ago
UK
August 01, 2018
4 Months ago
December 01, 2018
1 Week ago
Estonia
June 09, 2018
6 Months ago
December 01, 2018
1 Week ago
Germany
June 01, 2018
6 Months ago
December 01, 2018
1 Week ago
Seychelles
September 15, 2018
2 Months ago
December 01, 2018
1 Week ago
N/A
August 01, 2018
4 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Mexico
August 08, 2018
4 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Switzerland
August 20, 2018
3 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Brazil
July 09, 2018
5 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
UK
July 04, 2018
5 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Singapore
May 31, 2018
6 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Hong Kong
October 18, 2018
1 Month ago
November 30, 2018
1 Week ago
Italy
September 01, 2018
3 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Bulgaria
October 01, 2018
2 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Austria
July 01, 2018
5 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
USA
August 24, 2018
3 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Switzerland
April 15, 2018
7 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Switzerland
June 15, 2018
5 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Malaysia
October 15, 2018
1 Month ago
November 30, 2018
1 Week ago
USA
November 01, 2018
1 Month ago
November 30, 2018
1 Week ago
Russia
October 01, 2018
2 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Switzerland
August 01, 2018
4 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Spain
November 01, 2018
1 Month ago
November 30, 2018
1 Week ago
Estonia
August 01, 2018
4 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Canada
October 01, 2018
2 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Cayman Islands
October 15, 2018
1 Month ago
November 30, 2018
1 Week ago
Romania
October 01, 2018
2 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
UK
November 12, 2018
1 Month ago
November 30, 2018
1 Week ago
Germany
October 30, 2018
1 Month ago
November 30, 2018
1 Week ago
Switzerland
October 01, 2018
2 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Germany
July 16, 2018
4 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
UK
August 07, 2018
4 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Singapore
July 16, 2018
4 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
Singapore
September 15, 2018
2 Months ago
November 30, 2018
1 Week ago
British Virgin Islands
View More
займ на карту