Cornucopias hoàn thành đợt bán NFT Land trên Cardano

Cornucopias mở đợt bán đất ảo lớn nhất trên blockchain Cardano. Hiện tại có hơn 8.500 chủ đất trên Cornucopias.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr