Công ty quản lý tài sản kỹ thuật số Arca đã bán phá giá hầu hết các token của hệ sinh thái Arbitrum.

Theo giám sát dữ liệu Spot On Chain, công ty quản lý tài sản kỹ thuật số Arca đã bán hầu hết các token sinh thái Arbitrum: 1,6 triệu RDNT đã được đổi lấy 712.000 USDT 11 giờ trước, giá bán là 0,445 đô la Mỹ và giá mua là 0,274 đô la Mỹ; 5 giờ trước, 312.000 SYN đã được đổi lấy 1.656.000 ETH (khoảng 267.000 đô la Mỹ), giá bán là 0,8 đô la Mỹ và giá mua là 1,21 đô la Mỹ. Hiện tại, Arca đã bán phá giá tất cả các token DPX và RDNT và vẫn giữ 20.000 GMX (khoảng 1,6 triệu đô la) và 549.000 SYN (khoảng 510.000 đô la) trong hai ví. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr