Công ty khởi nghiệp cơ sở hạ tầng Web3 Kolibrio hoàn thành vòng hạt giống trị giá 2 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, công ty khởi nghiệp cơ sở hạ tầng Web3 Kolibrio đã hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 2 triệu USD do Jump Crypto dẫn đầu và có sự tham gia của Delta Blockchain Fund và Everstake Capital. Kolibrio nhằm mục đích giải quyết vấn đề giá trị có thể trích xuất tối đa (MEV) bằng cách cung cấp hệ thống đấu giá luồng đặt hàng trên chuỗi (OFA) có thể được sử dụng bởi những người khởi tạo luồng đặt hàng như ví, nhà cung cấp nút và ứng dụng dApp để mang lại lợi ích cho người dùng cuối.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr