Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Công ty con của Voyager nhận được hạn mức tín dụng quay vòng 200 triệu đô la và 15.000 BTC của Alameda

Voyager Digital thông báo rằng công ty con của họ là Voyager Digital Holdings, Inc. (VDH) đã ký một thỏa thuận dứt khoát với Alameda Ventures về hạn mức tín dụng 200 triệu đô la tiền mặt, tín dụng quay vòng USDC và tín dụng quay vòng 15.000 BTC, được thiết kế để giúp Voyager đáp ứng nhu cầu thanh khoản của khách hàng trong giai đoạn bất ổn này.

Comment Subcibe