Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Cộng đồng Gearbox khởi xướng đề xuất tài trợ chiến lược DAO 5,5 triệu đô la

Cộng đồng của Gearbox đã khởi xướng một đề xuất tài trợ chiến lược DAO trị giá 5,5 triệu đô la với FDV là 150 triệu đô la. Các tổ chức hiện đang có kế hoạch đầu tư bao gồm Placeholder, A.Capital Ventures, Galaxy Digital, Zee Prime Capital, Polymorphic Capital, Ledger Prime, Global Coin Research và số tiền đầu tư cam kết đã đạt 5,65 triệu đô la.

Comment Subcibe