Cộng đồng 1inch bác bỏ đề xuất Solidity.io tạo nền tảng tổng hợp NFT

Theo ghi nhận của Thecoindesk, trang bỏ phiếu Snapshot cho thấy cộng đồng 1inch đã từ chối đề xuất tạo nền tảng NFT cho cộng đồng của Solidity.io với 68,78% phiếu chống.

Ngoài ra, một đề xuất khác từ cộng đồng, 1IP-21, đã được thông qua với tỷ lệ ủng hộ là 71,44%. Mục đích tạo ra một nền tảng tổng hợp NFT cho cộng đồng và dịch vụ phát triển sẽ được thuê ngoài cho Blockchain App Factory (BAF), tích hợp với cấu ​​trúc 1inch và được liên kết để triển khai phát triển nền tảng NFT, dự kiến ngân sách chi ra khoảng 387.000 USD.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr