CoinFLEX tiếp tục rút tiền, giới hạn người dùng ở mức 10%

Tất cả người dùng CoinFLEX sẽ có thể rút tối đa 10% số tiền của họ. 90% số dư còn lại của người dùng sẽ được coi là “quỹ bị khóa” hoặc quỹ xuất hiện trên số dư của họ nhưng không thể rút.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr