Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Coinbase Wallet Mobile App được cải tiến, thêm trình duyệt DApp và mở rộng hỗ trợ Solana

Ứng dụng di động Coinbase Wallet đã được cải tiến để giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các giao thức DeFi, NFT và game, cũng như giao dịch trong hệ thống. Hỗ trợ cho mạng Solana cũng đã được mở rộng để bao gồm gửi, nhận và lưu trữ token SOL và SPL. 

Comment Subcibe