Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Coinbase thiết lập một nhóm nghiên cứu tiền điện tử và đưa rabáo cáo chi tiết về thị trường hằng tháng

Coinbase đã thành lập Viện Coinbase, một tổ chức tư vấn về tiền điện tử thúc đẩy các ý tưởng trên toàn hệ sinh thái kỹ thuật số. Viện Coinbase sẽ nghiên cứu về tiền điện tử và Web 3, đồng thời có kế hoạch tổ chức các cuộc thảo luận với các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo trong toàn ngành.

Comment Subcibe