Cơ quan quản lý Pháp AMF chỉ đưa vào danh sách đen hai trang web tiền điện tử cả năm

Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Pháp, Cơ quan Thị trường Tài chính (AMF) và Cơ quan Giải quyết và Quy định Thận trọng (ACPR), đã cập nhật danh sách đen các trang web được xác định là đầu tư trái phép vào tài sản ngoại hối và tiền điện tử vào ngày 21 tháng 12. Trong số 15 trang web mới được đưa vào danh sách đen, chỉ có hai trang web đề xuất kết nối trực tiếp với tiền điện tử trong tên của chúng. Các trang web này bao gồm 24cryptoforextrading.net và cryptoneyx.io. Theo thông báo, số lượng trang web liên quan đến tiền điện tử được đánh dấu bởi AMF và ACPR đã giảm đáng kể qua từng năm. Vào năm 2022, các nhà chức trách đã đưa vào danh sách đen tổng cộng hai trang web trong danh mục phái sinh tiền điện tử, giảm 92% so với 24 trang web của năm ngoái. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr