Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc ra mắt Ủy ban rủi ro tài sản ảo vào ngày 28/6

Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc đang thành lập "Ủy ban Rủi ro Tài sản Ảo" để theo dõi sự cố Terra - Luna, đồng thời thông báo tổ chức cuộc họp khởi động của ủy ban này tại phòng họp của Cơ quan Giám sát Tài chính vào ngày 28/6.

Comment Subcibe