Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (7/8): Sợ hãi (30 điểm)

Tâm lý thị trường vẫn ổn định quanh mức 30 điểm, không có biến động lớn.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr