Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay 7.7: Cực kỳ sợ hãi (18 điểm)

Tâm lý chung của thị trường tiền điện tử hôm nay giống hôm qua đều đang cực kỳ sợ hãi (18 diểm).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr