Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (28/7): Sợ hãi (32 điểm)

Tâm lý chung của thị trường đã tốt hơn hôm qua (28 điểm).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr