Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (18/7): Cực kỳ sợ hãi (20 điểm)

Tâm lý chung hôm nay (18/7) đã giảm so với hôm qua (24 điểm). Nhìn chung thị trường vẫn là Cực kỳ sợ hãi.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr