Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (13/7): Cực kỳ sợ hãi (15 điểm)

Tâm lý chung của thị trường ngày hôm nay vẫn là cực kỳ sợ hãi (15 điểm) so với hôm qua (16 điểm).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr