Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (12/8): Sợ hãi (42 điểm)

Tâm lý chung thị trường giữ vững ở mốc trên 40 điểm trong 2 ngày liên tiếp.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr