Chỉ số tâm lý hôm nay là: cực kỳ sợ hãi (23 điểm)

Theo số liệu, chỉ số tâm lý của ngày hôm nay là: cực kỳ sợ hãi (23 điểm), ngày hôm qua là: cực kỳ sợ hãi (20 điểm), 7 ngày trước là: cực kỳ sợ hãi (21 điểm)

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr