Charlie Munger đồng tình với Warren Buffett khi xem tiền điện tử là

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr