CFTC đang giám sát hoạt động của LedgerX

Kristin N. Johnson, ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), cho biết tại một hội nghị về quy định tiền điện tử ở London rằng cơ quan quản lý đang thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ đối với công ty con LedgerX của FTX tại Hoa Kỳ.

CFTC đã yêu cầu LedgerX duy trì quỹ độc lập, gửi kiểm tra hàng tháng, hàng quý và hàng năm, đồng thời xác nhận tính xác thực của tài sản được nắm giữ thay mặt khách hàng thông qua bảng cân đối kế toán và báo cáo ngân hàng được xác minh. Nó cũng yêu cầu FTX nắm giữ dự trữ, bao gồm dự trữ thanh khoản một năm và không được rút, cầm cố hoặc tái đầu tư vốn lưu động.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr