Thecoindesk | Crypto market for the smart money

CEO Intuit: Các nhà đầu tư crypto không thể đánh giá tác động thuế đến ngành này

Sasan Goodarzi CEO Intuit cho biết các nhà đầu tư không thể đưa ra đánh giá chính xác về tác động của thuế lên việc đầu tư tiền điện tử. Ngoài ra Intuit sẽ phổ cập kiến thức cho người dùng về tác động thuế đến các khoản đầu tư.

Comment Subcibe