Celsius chính thức trả hết khoản nợ hơn 800 triệu đô la

Celsius đã trả hết khoản nợ hơn 800 triệu đô la cho các DApps DeFi khác từ cuối tháng 6 đến nay.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr