Cảnh báo: Có các nhóm thanh khoản liên quan đến token ARB giả mạo trên Uniswap và người dùng cần xác định cẩn thận chúng

Theo tin tức vào ngày 23 tháng 3, ai đó đã thêm một Nhóm ETH/ARB giả bao gồm 400 WETH và hơn 95 triệu thanh khoản ARB giả trên Uniswap. Người dùng cần xác định cẩn thận.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr