Caldera ra mắt mạng thử nghiệm công khai tương thích với EVM

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Web3 Caldera đã công bố ra mắt hai mạng thử nghiệm công khai (tương thích EVM) trên Ethereum Goerli và Polygon, cho phép các nhà phát triển triển khai hợp đồng thông minh và kết nối thông qua các công cụ phổ biến như Ethers.js và Thirdweb, người dùng thông thường có thể thêm testnet vào ví của họ và tương tác với các hợp đồng đã triển khai. Mạng thử nghiệm này không phải là mạng thử nghiệm được khuyến khích.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr