Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Các nhà đầu tư bán lẻ biết tiền điện tử tốt hơn cổ phiếu hoặc trái phiếu

Theo một nghiên cứu mới, các nhà đầu tư bán lẻ nhận thấy các sản phẩm tài chính truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu trở nên khó hiểu hơn so với tiền điện tử.

Comment Subcibe