Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Cá voi bitcoin lớn thứ 3 đã thêm 565 BTC trong hôm nay

Theo dữ liệu Tokenview, địa chỉ cá voi lớn thứ 3 của Bitcoin (1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ) tiếp tục tăng lượng nắm giữ BTC và thêm 565 BTC. Địa chỉ hiện đang nắm giữ tổng cộng 129.936,54BTC, với tổng giá trị khoảng $ 2.643.688.842,84.

Comment Subcibe