Bybit ra mắt Tài Khoản Ký Quỹ Hợp Nhất

Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử được truy cập nhiều thứ ba trên thế giới, đã ra mắt Tài Khoản Ký Quỹ Hợp Nhất cho người dùng đủ điều kiện vào ngày 25/7/2022, với phiên bản đầy đủ sẽ được giới thiệu trong tương lai gần.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr