Blur sẽ thu tiền bản quyền trên các NFT được cấp phép và nền tảng này sẽ tính phí thị trường bằng 0%

Theo thông báo của OpenSea vào tuần trước, họ sẽ tắt tiền bản quyền cho các bộ sưu tập mới không giới hạn thị trường tiền bản quyền tùy chọn. Việc triển khai tham chiếu của họ sẽ khiến NFT gặp rủi ro về quy định và tập trung. Nền tảng giao dịch NFT Blur đã chính thức tweet rằng Blur sẽ thực thi tiền bản quyền đối với các NFT được cấp phép, nền tảng sẽ tính 0% phí thị trường, đồng thời cho phép người sáng tạo sử dụng DefaultOperatorFilterer của Blur để thu tiền bản quyền trên Opensea và Blur. Nền tảng sẽ tiếp tục khuyến khích tiền bản quyền đối với các bộ sưu tập mở và phi tập trung. Mục tiêu của việc này là chuyển các trader ra khỏi thị trường không có tiền bản quyền để họ hỗ trợ những người sáng tạo có nhiều tiền bản quyền hơn.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr