Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Bloomberg: Bitcoin có dấu hiệu tiếp tục giảm mạnh 

Theo các nhà phân tích của Bloomberg, Bitcoin có thể sẽ giảm mạnh hơn nữa dù gần đây đã phục hồi 15% từ mức thấp nhất ghi nhận vào tuần trước. 

Comment Subcibe