Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Blockchain có phải là tương lai của hệ thống y tế không?

Blockchain sẽ cho phép lĩnh vực chăm sóc sức khỏe giải quyết những vấn đề cần thiết của hệ thống như:

  • Quản lý kiến ​​thức và dữ liệu linh hoạt và được số hóa;
  • Dễ dàng và thân thiện với người dùng để bệnh nhân truy cập dữ liệu sức khỏe của họ;
  • Cho phép phân chia dữ liệu được lưu trữ trong các công cụ hiện tại.

Do đó, blockchain đáp ứng được mức độ phức tạp ngày càng tăng của chăm sóc sức khỏe.

Comment Subcibe