Bitcoin Core phát hành phiên bản 24.0

Bitcoin Core đã phát hành phiên bản 24.0 trên GitHub: Bitcoin Core 24.0 final source code. Như đã báo cáo trước đây, Bitcoin Core đã phát hành phiên bản 23.0 vào tháng 4 năm nay.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr