Binance tạm dừng đăng ký người dùng mới tại Nhật Bản

Binance đã đưa ra một thông báo nói rằng vì Binance đang đánh giá các sản phẩm và dịch vụ của mình để tích cực tuân thủ các quy định của địa phương, người dùng mới ở Nhật Bản sẽ không thể đăng ký trên Binance từ 8:00 UTC ngày 30 tháng 11 năm 2022. Người dùng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này và có thể tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trên Binance. Binance sẽ đưa ra thông báo tiếp theo về thời điểm mở lại đăng ký người dùng mới.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr