Binance Liquid Swap thêm quỹ thanh khoản JOE/USDT

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Binance thông báo thêm nhóm thanh khoản JOE/USDT. Giá JOE đang giao dịch ở 0,58 USD tại thời điểm báo chí, giảm 7,6% trong 24 giờ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr