Binance không thu phí giao dịch BTC

Theo thông báo mới đây thì Binance sẽ bỏ thu phí BTC từ ngày 8/7.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr