Binance: Hoàn thành hoán đổi hợp đồng của Stargate Finance (STG)

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Binance thông báo hoàn thành token STG mới và token STG gốc của AVAX C Chain, Arbitrum One, BNB Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), Fantom và Polygon, token STG gốc sẽ sử dụng lại STG để giao dịch trên Binance và việc gửi và rút STG hiện đang mở.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr