Band Protocol sẽ được triển khai trên mạng Sei với tư cách là nhà cung cấp oracle

Sei Network đã thông báo rằng giao thức oracle tập trung Band Protocol sẽ được triển khai cho mạng Sei với tư cách là nhà cung cấp oracle.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr