Thecoindesk | Crypto market for the smart money

ARK Invest nộp hồ sơ cho ETF Bitcoin được hỗ trợ vật lý lên SEC

ARK Invest đã nộp đơn đăng ký EFT Bitcoin được hỗ trợ vật lý  lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Trong khi trước đó, SEC vẫn chưa phê duyệt bất kỳ ETF bitcoin được hỗ trợ vật lý nào.

Comment Subcibe