Arbitrum ra mắt Arbitrum Nova layer-2 phục vụ dApp xã hội và trò chơi

Arbitrum Nova sẽ tập trung hỗ trợ các ứng dụng xã hội và blockchain games với chi phí thấp.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr