Arbitrum mainnet cho Nova để mở rộng mảng GameFi

Trên twitter Arbitrum công bố mainnet cho Nova để đẩy mạnh mảng GameFi.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr