Animoca Brands công bố địa chỉ ví hỗ trợ Quỹ phục hồi ngành của Binance

AnimocaBrands công khai địa chỉ ví để giúp các nhà xây dựng Web3 vượt qua giai đoạn khó khăn, trước đó họ đã hứa sẽ hỗ trợ quỹ phục hồi ngành Binance: 0xE6e3e3526336Ba2DAF0B37B9C516f52E4Af2ef1a

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr