Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Ấn Độ cân nhắc đánh thuế hàng hóa và dịch vụ đối với crypto

Một hội đồng cấp bộ trưởng Ấn Độ sẽ họp vào tuần tới để thảo luận về việc áp thuế hàng hóa và dịch vụ đối với các giao dịch crypto. 

Comment Subcibe