Alameda dẫn đầu khoản đầu tư 400 triệu đô la vào công ty khởi nghiệp Modulo Capital

Modulo Capital, một quỹ phòng hộ đa chiến lược, được thành lập vào đầu năm 2022 và hoạt động trong cộng đồng chung cư Bahamas nơi SBF sinh sống. Nó đã nhận được khoản vay 400 triệu đô la từ công ty đầu tư của Bankman-Fried, Alameda Research.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr