Aave DAO bỏ phiếu để chấp thuận việc tạo ra stablecoin GHO

Cộng đồng Aave DAO đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất tạo stablecoin GHO.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr