Thecoindesk | Crypto market for the smart money

59 công ty và một số quốc gia nắm giữ tổng cộng 1,49 triệu BTC

Kho bạc Bitcoin trên trang web Mua Bitcoin trên toàn thế giới cho thấy đã có 59 công ty, một số quốc gia và quỹ giao dịch trao đổi (ETF) nắm giữ tổng cộng 1.499.493 Bitcoin. Một số lượng lớn các công ty tiết lộ đã thêm Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của công ty và thậm chí các quốc gia như El Salvador hiện lưu trữ BTC trong kho bạc quốc gia.

Comment Subcibe