Thecoindesk | Crypto market for the smart money

23/06: TVL DeFi hiện tại là 73,66 tỷ đô la

Theo dữ liệu của DefiLlama, TVL của DeFi hiện tại là 73,66 tỷ USD, tăng 0,26% trong 24 giờ. Ba giao thức hàng đầu là MakerDAO (7,71 tỷ USD); Aave (6,09 tỷ USD); Curve (5,07 tỷ USD).

Comment Subcibe