Thecoindesk | Crypto market for the smart money

17/6: Tổng market cap toàn cầu của các loại tiền kỹ thuật số

Tổng giá trị thị trường toàn cầu là 906,109 tỷ USD, mức tăng trong 24 tháng là -8,77% và mức tăng trong 7 ngày là -25,48%. Trong số đó, giá trị thị trường của BTC là 387,678 tỷ đô la, chiếm 42,78% tổng giá trị thị trường toàn cầu và giá là 20.400 đô la (-9,68%).

Comment Subcibe